Vnitřní řád zdravotnického zařízení

Neurologie Mariánské Lázně s r. o., Tepelská 867/3a, Mariánské Lázně

Základní práva pacienta

Při poskytování zdravotních služeb má pacient následující práva:

 • Na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí.
 • Srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu.
 • Klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu.
 • Být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále jen „vnitřní řád“).
 • Pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům má právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen na základě rozhodnutí soudu, nebo osoby jím určené, pokud nenaruší jejich přítomnost poskytování zdravotních služeb.
 • Pacientovi se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem je umožněn jeho pobyt v případě, že nenaruší práva ostatních pacientů.
 • Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
  Ceny za výkony nehrazené pojišťovnou jsou uvedeny v ceníku, který je k nahlédnutí na sesterně a na webu ambulance.
 • Náměty a stížnosti je možné zanechat u sestřičky. (KNIHA PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI)
 • Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho souhlasem, pokud se nejedná o neodkladné výkony péče. Pacient má právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.
 • Pacientovi je umožněno absolvovat ambulantní vyšetření v doprovodu jím zvolené osoby nebo osob, zamezení vstupu do ordinace může být z kapacitních důvodů (větší počet osob) nebo z důvodu nevhodného chování doprovázející osoby (např. rušení vyšetření a léčebných úkonů hlukem).

Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:
 
 • Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup.
 • Řídit se vnitřním řádem poskytovatele.
 • Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním
  vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o
  zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých
  přípravků včetně užívání návykových látek a o dalších skutečnostech
  podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je
  považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 • Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky .
 • Respektovat zákaz vstupu podnapilých osob nebo osob pod vlivem návykových látek do
  zdravotnického zařízení. Poskytovatel zdravotních služeb má oprávnění tyto osoby vykázat.
 • Chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravů
  ve vztahu ke spolupacientům a zdravotnickým pracovníkům. Je povinen
  respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Výše uvedené povinnosti se
  vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem,
  nebo jiné doprovázející osoby. Je zakázáno obtěžovat hlukem či jiným porušením klidu
  ve zdravotnickém zařízení personál či spolupacienty. Nerespektování zásad
  občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto
  vnitřního řádu.
 • Pacient je povinen oznámit svému lékaři každou změnu telefonního či
  e-mailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního
  pojištění, změnu registrujícího praktického lékaře, změnu bydliště, pobyt v
  nemocnici, závažnou změnu zdravotního stavu.
 • Každý pacient má povinnost prokázat se platným průkazem zdravotní
  pojišťovny, případně dokladem totožnosti.
 • Pacient je povinen respektovat skutečnost, že pořadí pacientů určuje
  lékař.
 • V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.
 • V souladu s GDPR je v celém zdravotnickém zařízení nepřípustné pořizovat
  obrazové či zvukové záznamy jiných osob bez jejich písemného souhlasu.

Poskytování zdravotních služeb

Jsme smluvní zdravotnické zařízení zdravotních pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 211. Pro klienty bez zdravotního pojištění nebo za služby poskytované v ambulanci mimo obvyklé ordinační hodiny nebo nehrazené pojišťovnou je k dispozici ceník na sesterně, popř. na našich webových stránkách.

Ordinační doba

Ordinační doba je zveřejněna na dveřích ordinace a na našich webových stránkách www.neuropraxe.cz včetně aktuálních změn.

Objednání na vyšetření

Pacienti se mohou na vyšetření objednat osobně nebo telefonicky. Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, se předem telefonicky omluví, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům. V době určené pro objednané pacienty neposkytuje ambulance péči neobjednaným pacientům krom ošetření akutních, život ohrožujících stavů.

Čekání na vyšetření

Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku do konce ordinační doby. Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Zdravotnické zařízení za věci odložené v čekárně neručí, po dobu vyšetření je umožněno odložit osobní věci přímo v ordinaci.

Průběh vyšetření

Vyšetření provádí lékař v ordinaci, kam pacienti vstupují na jeho výzvu. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce nebo zmocněné osoby.

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Za vystavení zprávy o zdravotním stavu pacienta vydávané na jeho žádost je účtován poplatek dle ceníku (k dispozici na sesterně).

Informace o zdravotním stavu

Informace o své nemoci a potřebných léčebných postupech získáte od lékaře, s režimovými opatřeními Vás seznámí lékař, event. ve spolupráci s asistentkou. Máte nárok na poskytnutí úplných, srozumitelných a vyčerpávajících informací, z důvodu ochrany osobních údajů budou poskytnuty pouze Vám a pouze těm osobám, které písemně uvedete v informovaném souhlasu s poskytováním zdravotní péče. Informace o Vašem zdravotním stavu nelze podávat telefonicky. Informace o výsledcích vyšetření lze podávat telefonicky v časech tomu určených (viz ordinační doba) a s podmínkou sdělení hesla, které si pacient sám vybere při prvním kontaktu a je uvedeno v jeho zdravotní kartě.

Ukončení či odmítnutí poskytování zdravotních služeb

Zdravotní zařízení může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.

Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta dle (§ 48, odst. 2 zákona o zdravotních službách 372/2011Sb.) v následujících případech:

 • Pacient se neřídí vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení.
 • Pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. opakované nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření). Po 3 neomluvených absencích již další objednání nebude provedeno.
 • Pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory a nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup. (Etický kodex České lékařské komory říká: „Lékař má právo odmítnout péči, je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem.“)

Závěr

Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Hrubé porušení Vnitřního řádu ze strany pacienta je důvodem k odmítnutí jeho dalšího objednání, vyšetření či k jeho vyřazení z péče zdravotnického zařízení.
Tímto vnitřním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti pacienta a jiných osob dle zákona č. 372/2012 Sb. o zdravotních službách.

V Mar. Lázních dne 1. 1. 2023

MUDr. Eva Suchánková