Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Neurologie Mariánské Lázně s r. o.

Tepelská 867
Mariánské Lázně

E-mail: lekar@neuropraxe.cz

Telefon: +420 737 789 578

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

  • poskytování zdravotních služeb
  • vykazování hrazených zdravotních služeb
  • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
  • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
  • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
  • zasílání e-receptů

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění naší zákonné povinnost (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), v případě žádosti o e-recept pak váš výslovný souhlas.

Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou uchovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Údaje poskytnuté v rámci online žádosti o e-recept se po vyřízení této žádosti vymažou.

Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany osobních údajů:

  • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
  • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
  • právo na výmaz Vašich osobních údajů, které se však vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb.  Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme.
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).